Knowledge: the final frontier. These are the blogs of the edunauts. Their mission: to explore strange new teaching methods, to seek out new talents and new teaching objects, to boldly go where no teacher has gone before.

pondělí 27. dubna 2015

Ztraceno v síti


Jazyk se mění. Vždy se měnil a měnit se bude i nadále. A technický pokrok je nezřídka na počátku takových změn. Žijeme v době, kdy se technika vyvíjí rychleji, než kdy dříve, jaký vliv to má na naše vyjadřování?
Změny ve skladbě výrazových prostředků provázejí nástup jednotlivých ICT výdobytků již od dob mobilních telefonů a fenoménu SMS (ostatně jsou ty i příklady mnohem starší, vždyť i diakritický pravopis se u nás prosadil až díky vlivu knihtisku). Tehdy se komunikace zhustila, absence diakritiky vedla k zajímavým nedorozuměním, cílem byl komunikát co nejstručnější a zároveň nejjednodušší, nejjednoznačnější. Omezení těmito 160 znaky dalo dokonce vzniknout i novým literárním subžánrům, jako SMS - mikrobáseň a pod. Ve větší míře pak přineslo zakotvení a téměř kodifikaci nejrůznějších zkratek (BTW, FYI, BFF, LOL­...). Absence přímé neverbální stránky komunikace (neverbální v užším slova smyslu - tedy neverbální jakožto nemluvené, pozn. autora)  pak dala vzniknout zástupným emočním symbolům (emotikoni, smajlíci), které nahrazují některé chybějící paralingvistické prvky.

S vývojem technologií je již mnoho těchto omezení minulostí, je možné psát s diakritikou, nejsme omezeni počtem znaků. Přesto se některé dříve vzniklé koncepty udržely i dnes. Základní problém absence neverbální komunikace je již vyřešen videohovory. Proto se tento fenomén přesouvá na území blogů a sociálních sítí.

V tomto kontextu je opět na místě uvažovat o komunikaci jaksi neúplné, jejíž významná část v komunikátu chybí a adresát je tak vystaven mnohem většímu nebezpečí nedorozumění, či minimálně neodhalení určitých nuancí. Toto vede přirozeně k většímu formalizování celkového projevu tak, aby byl opět co nejjednodušší a nejjednoznačnější, stejně jako tomu bylo v éře SMS. Jistým řešením je pak užívání videoblogu či videozpráv, které ačkoli nenesou úplnou hodnotu původní přímé komunikace člověka s člověkem, zachovávají její výraznou část. Nicméně, nedomnívám se, že by tyto nástroje byly příliš užívané - jisté kouzlo textových zpráv tkví právě v jistém odosobnění. Mnoho uživatelů napíše to, co by v reálné komunikační situaci projevit nedokázalo. A v tom je právě veliká výhoda i ohromné nebezpečí komunikace prostřednictvím sociálních sítí. 

Žádné komentáře:

Okomentovat