Knowledge: the final frontier. These are the blogs of the edunauts. Their mission: to explore strange new teaching methods, to seek out new talents and new teaching objects, to boldly go where no teacher has gone before.

středa 11. června 2014

Ověřování (nejen) ICT dovedností

Základní škola, zvláštnosti prostředí ZŠ z pohledu výuky ICT a testování dovednosti získávat informace.

Díky technickému a společenskému vývoji v poslední době, tlaku komerčního prostředí a tím i EU se postupně zvyšuje význam výuky ICT i na našich základních školách. Pro děti, jejich rodiče a také učitele vzniká nová situace, která nemá historicky precedens - všechny zúčastněné strany chápou význam vzdělávání v tomto oboru, ale zároveň mají na předmět výuky a zejména jeho obsah zcela rozdílný názor (a to zde neuvádím samotné zadavatele - stát a business). My učitelé jsme povoláni předat dětem znalosti a dovednosti především podle společenského zadání a ověřovat následně také svou a žákovskou úspěšnost. Naše úsilí je však ovlivněno poněkud zvláštním charakterem předmětu a řadou dalších elementů, o kterých se zmíním dále, takže ověřování a hodnocení žáků (zejména na základní škole) znamená pro učitele udržovat velmi komplexní pohled nejen na samotné téma ICT, ale i na pedagogiku jako takovou, protože dotyk obsahu předmětu s praktickou dennodenní realitou je zde daleko intenzivnější, než v řadě jiných oborů.
Tato práce je dále zaměřena na problematiku, zvláště specifickou pro obor ICT a tou je vyhledávání informací pomocí výpočetní a komunikační techniky, zejména na Internetu. Získávání dat na Internetu je činnost, pro kterou jsou právě z pohledu taxonomie cílů přítomny prvky porozumění zadání, aplikace vyhledávacích mechanismů a zejména analýza výsledků. To znamená, že testujeme znalosti a dovednosti, které mají komplexní charakter, zahrnující také osobnostní vlastnosti žáka, a předpoklad trvalého rozvíjení

Dostupnost elektroniky.

Protože výrobci pokročilé komunikační techniky dělají, co mohou, pro zvýšení její dosažitelnosti, usnadnění obsluhy a odstínění uživatele od principů její činnosti, dokážou dnes i malé děti tuto techniku vcelku v dostatečné míře ovládat (a vyvolávat v rodičích pýchu ohledně zdatnosti v oboru ICT). Rodiče ale nemívají jednotný názor na to, že jejich děti tráví čas ve společnosti těchto přístrojů a zda je efektivní do pořizování této techniky vkládat prostředky, které by jinde chyběly. Tím vznikají velké rozdíly v reálné běžné dosažitelnosti pro děti a tím i osvojování zručnosti v obsluze, zkušenostem a tím i později v chápání problematiky ICT.

Koho vzděláváme?

Rozdílná zralost dětí ve třídě.

Ve třídách na základní škole se setkáváme s dětmi na velmi různém stupni duševní zralosti. Je to přirozený jev. To se projevuje zejména v přístupu k obsahu získávaných informací, s ohledem na bezpečnost, možnost zneužití a nežádoucí publikaci. Nezralé dítě nemá problém sdělovat prostřednictvím komunikačních prostředků intimní informace o sobě a svých blízkých, ale ani nechápe, proč by mělo mít. Stejně tak bez zábran přijímá všechny informace a opět bez problému jim důvěřuje. Výuka k přístupu k informacím naráží zde na nesourodou skupinu dětí, kde nelze použít jednotný klíč k předávání vědomostí ani testům, protože řada dětí tyto záležitosti prostě nechápe. Setkávám se se situací, kdy žák odříká nezbytnost ochrany osobních informací intimního charakteru, ale nechápe, proč by nemohl napsat kamarádovi, že má nemocnou maminku.  Do oblasti zralosti je třeba uvést také nerovnost rychlosti vývoje a zájmů podle pohlaví.

Sociální prostředí

Společenský vývoj naší společnosti vede k tomu, že se na platformě základní školy setkávají děti z různých sociálních prostředí, často tak odlišných, že by se tyto děti v normálním životě nemohly setkat. Nejde jen o bohatství, ale zejména o úroveň a intenzitu vztahů mezi členy domácnosti. Vedle sebe jsou tedy děti žijící s oběma rodiči nebo v různě rozdělených rodinách, děti z motivujícího prostředí i děti „z ulice“. Řada rodičů nemá čas se svým dětem věnovat. Kromě rozdílů ve vztahu ke vzdělávání obecně, vidíme zde zásadní rozdíly ve výchově a tím i v tendenci hledat naplnění sociálních potřeb dětí v prostředí sociálních sítí a dalších fór, které nám elektronická komunikace nabízí. To formuje vztah dětí k ICT a motivuje k rozvoji dovedností i směrem, který zřejmě může přinášet určitá společenská rizika.

Inteligence

Americký psycholog Howard Gardner [5] přišel se svou, dodnes velmi diskutovanou, teorií mnohočetných inteligencí a každý učitel z praxe může potvrdit její pravdivost. Ve třídě základní školy se setkávají děti vybavené různou měrou různé inteligence a výuka ICT bohužel zasahuje do řady z nich. Nejde tedy jen o logicko-matematickou inteligenci, jak by se mohlo zjednodušeně nabízet na první pohled, ale i tělesně-pohybovou, kdy zručnější děti mají náskok v ovládání klávesnice a polohovacích zařízení, jazykovou inteligenci a zejména obě personální (osobnostní) inteligence, klíčové právě v přístupu k ICT jako komunikačního nástroje a chování ve virtuálním sociálním prostředí. Uvedl jsem zde pouze kmenová témata, protože ICT zasahuje do všech lidských činností, tato témata ale určují obecně úspěšnost ve studiu a tím i výsledky testů dovednosti.

Víceletá gymnázia a alternativní druhy studia

Systém školství u nás i ve světě umožňuje dětem studovat na školách s formálně rozdílným typem výuky a výchovy. Existují tedy školy, které navštěvují žáci na základě nějakého výběru. Školy i třídy tak vytváří prostředí, které motivuje různou silou, různým směrem. V předmětech s obecným obsahem (český jazyk, matematika) lze ještě stanovit minimální objem znalostí, které mají děti během studia dosáhnout. Pro odborný praktický předmět, jako je informatika,  tyto limity lze stanovit jen těžko a tím i škálu požadovaných znalostí pro hodnocení dosažených znalostí (o výchově ani nemluvě).

Motivace a životní hodnoty

Na rozdílnost sociálního prostředí, kde děti vyrůstají, navazuje téma motivací a životních hodnot. Tato problematika se týká samozřejmě všech oborů, které se vyučují, a možná i potřeby vzdělávání obecně. V prostředí výuky ICT a hodnocení znalostí a dovedností je zde patrná jedna zvláštnost, a to, že vzhledem k velmi praktickému charakteru předmětu a jisté atraktivitě, je patrný zájem skupiny rodičů a děti spojovat s oborem svou budoucnost (dále jej studovat a pracovat v něm) a současně u jiných dětí vyložený nezájem o získávání jakýchkoliv vědomostí, teoretických z oblasti ICT, zvláště. Tím dochází při testech znalostí, ale i při sledování zájmu a aktivity dětí v hodině, k velkému rozptylu kvality výsledků, ale i očekávané náročnosti učiva.

Digitální gramotnost

S tímto pojmem se setkáváme dnes velmi často. Každý si jej vysvětluje různě a většinou se shodujeme na tom, že zde existuje bariéra mezi těmi, kteří dokážou využívat ICT ke svému prospěchu a těmi, kteří naopak na neschopnost ICT využívat doplácejí. Výuka ICT by měla děti seznamovat a vychovávat k účelnému využívání ICT v běžném životě nebo dokonce i v pozdějším zaměstnání. Toto téma ale souvisí s obecnou znalostí i jiných oborů a přístupu ke vzdělávání obecně, protože nelze dosáhnout úspěchů v oboru ICT při slabých znalostech obecných předmětů. Prakticky to znamená, že prezentace, obsahující věcné a pravopisné chyby, je špatná a výsledky hledání informací na Internetu podle klíčů, obsahujících pravopisné chyby a neznalost vyhledávaného tématu, nemůže vést ke správným výsledkům.

Předpoklady pro testování

Základní východisko

Jako východisko pro posuzování používám výsledky testování dovednosti vyhledávat informace u přibližně 200 dětí na druhém stupni ZŠ na 1200 úlohách v období 4 let. Posuzováno bylo jednak celkové dosažení cíle, čili nalezení požadované informace a dále (spíše tedy předně) pochopení zadání a nalezení hledané informace za odpovídajícího postupu při hledání.

Základní pohled na problematiku

Z literatury [1] vyplývá, že pro testování znalostí a dovedností žáků stojí vedle sebe dva pohledy: nelze žádný označit jako tradiční a jiný jako nový - preference se s vývojem pedagogiky v uplynulém století střídaly. Je to na jedné straně pohled objektivního, standardizovaného testu s měřitelnými výsledky a na druhé straně pohled subjektivního hodnocení, které v sobě zahrnuje kromě hodnocení dosaženého cílového výsledku, také okolnosti, jak se k výsledku došlo, a také osobnostní charakteristiky žáka a učitele.

Objektivnost

Z literatury [1] dále vyplývá, že k dosažení objektivnosti testování je zejména potřeba, aby všechny okolnosti testování byly navozeny tak, aby byl vliv osobnosti učitele vyloučen z výsledku testů. Toho lze dosáhnout dobře, protože zadání úloh je pro všechny žáky stejné. Přesto žáci namítají nerovnost podmínek, protože složení žáků ve třídě (viz minulá kapitola) i z pohledu již dosažených kognitivních poznatků je mimořádně pestré. V literatuře [2] se například uvádí rozdílnost zájmových oblastí chlapců a dívek. Získávání nových informací totiž předpokládá určité množství základních informací.

Standardnost

Zde je požadována možnost používání stejných metod a prostředků. standardizace postupů a podobně, aby bylo možno výsledky mezi sebou porovnávat (používání šablon). Také zde není problém, protože žáci mohou pro testování používat výpočetní techniku na téměř stejné úrovni, vybavené stejným SW. Přesto se i zde projevuje nutná nerovnost vyplývající jednak z dovednosti ovládat výpočetní a komunikační techniku (jak je popsáno v předchozí kapitole) a dále se uplatňuje například konkrétní znalost žáků v oblasti jazyků a jazykové gramatiky, která s tématem vyhledávání informací vlastně nesouvisí.

Spolehlivost výsledků

V literatuře [1] [3] se hovoří o stálosti, čili dosažení stejných výsledků v různých časových obdobích. Toto kritérium je prakticky nedosažitelné vzhledem k dynamickému vývoji dětí, získávání poznatků a dovedností v jiných oblastech a samozřejmě rychlá změna portfolia informací dosažitelných na Internetu. Proto je vhodné oddělit pro komplexní hodnocení úspěšnosti samotnou získanou informaci, od analýzy cesty k jejímu získání. Například při hledání informací z nepřímého zadání (najdi nejvyšší horu na území hlavního města Austrálie). To ovšem souvisí s problematikou pochopení otázky.

Validita

Obsahovou validitu, která umožní dosáhnout spravedlivého souhrnného objektivního hodnocení můžeme v tomto oboru dosáhnout jedině větším počtem dílčích testů z různých oblastí, abychom eliminovali co nejvíce odlišnosti jednotlivých žáků. Přesto stále existují základní premisy: rozdíly v množství a šíři obecných znalostí, gramatické dovednosti, inteligenci (matematicko-logickou) a zručnost jednotlivých žáků. Oddělit je od samotného procesu vyhledávání a získávání informací, jednoduše nelze.

Kvalitativní a kvantitativní interpretovatelnost.

Při hledání nejčastějších chyb se v oblasti vyhledávání a získávání informací na Internetu setkáváme při srovnávání jednotlivých „dávek“ (meziroční srovnávání výsledků konkrétního cvičení ve stejném ročníku) s rozdíly, které charakterizují celkovou atmosféru a zaměření třídy. V jednotlivostech se jedná o dvě velké oblasti: jednak o pochopení zadání, analýze získaných informací a správné odpovědi a jednak o správnost použití technologie, dovednost zacházet s výpočetní a komunikační technikou, použití správné techniky při hledání a podobně.

Srovnání  základních přístupů

V literatuře [1] citovaní odborníci (Mužič, Chráska) se vyjadřují k metodám a vhodnosti používání standardizovaných didaktických testů pro hodnocení žáků proti individuálnímu hodnocení a přístupu. Připomínají také možnosti v práci se skupinami žáků na základě zjištěné, častěji se vyskytující chyby a srovnávání deficitu takové skupiny. V případě vyhledávání informací se jedná například o možnost nepřímého hledání (například zeměpisné informace přes cestovní kanceláře). Literatura [3] také uvádí motivační charakter samotných testů daný atraktivitou námětu (populární pohádky, sitcomy, každodenní život) a rozvoj myšlenkových operací a rozšiřováním obecných poznatků opakovanými testy.

Shrnutí na základě literatury a vlastních poznatků

Na základě výsledků testů lze říci, že na případném neúspěchu se, kromě nepochopení zadání, zásadně projevila slabá schopnost žáků najít požadovanou informaci v delším textu, čili prostá schopnost číst. Srovnáváním ročníků (6. - 9.) mezi sebou, vyplývá, že se tato schopnost v čase významně nerozvíjela (ani u jednotlivě sledovaných žáků). Pokud se však jednalo o získávání jednoduchých přímých informací (co dnes večer hrají v divadle …), lze říci, že s přibývajícím počtem testů a biologickým zráním žáků se tato dovednost postupně prohlubuje. Stále ale za podmínky dostatečného obecného přehledu, získaného soustavným všeobecným vzděláváním.

Literatura:

[1] KOHOUTEK, R. Didaktické testy v současné škole
[2] BÍLEK, M, JEŘÁBEK, O Teorie a praxe tvorby didaktických testů Olomouc 2010,
ISBN 978-80-224-2494-1
[3] KOHOUTEK, R. Psychologie vývoje a výchovy v pubertě
[4] SCHNEIDER, R a kol. Rukověť autora testových úloh Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha 2006 ISBN 80-239-7111-5
[5] PRAUS, P Inteligence a její měření Časopis Mensy České republiky

Žádné komentáře:

Okomentovat